Search

Účinok pHix-up na pH bachora & produkciu mlieka 10 000 dojníc

pHix-up je inovatívny prírodný pufor a bol testovaný na rôznych farmách na celom svete. Zloženie diét, ktoré boli použité v 6 pokusoch s pufrom pHix-up, je uvedené v Tab. 1. Podľa INRA 2018 mali diéty Index Rizika Acidózy (IRA) od žiadneho (IRA=0) až po vysoké (IRA=2). Používané pufre boli rôzne a boli nahradené pufrom pHix-up v dávke prispôsobenej každému prípadu. Množstvo použitého pHix-up namiesto predchádzajúcich pufrov bolo vo všetkých prípadoch nižšie: 50-125g/kravu/deň vs. 100-350g/kravu/deň.

PHIX-UP STABILIZUJE PH BACHORA

Na farmách, ktoré v diéte použili pHix-up, bolo podaných 37 bachorových bolusov dojniciam v laktácii, ktoré umožnili merať pH bachora každých 10 minút počas obdobia 90 dní. Obr. 1 (viacúrovňový graf) predstavuje vývoj pH v priebehu 24 hodín u všetkých bolusovaných kráv, s dôrazom na kolísanie pH u oboch použitých pufrov. V prípade fariem, kde bolo vysoké riziko acidózy, sa po použití pufra pHix-up v diéte skrátila doba pri pH<5.8 o 60% v Taliansku (IRA=1.33), o 50% v Chile (IRA=1.67), o 30% v USA (IRA=1.33) a o 12% na druhej farme v USA (IRA=2.00). Na všetkých pokusných farmách sa pri použití pHix-up znížilo množstvo použitých pufrov. Pri použití pufra pHix-up je taktiež vidieť menšie rozpätie hodnôt pH a zníženie koeficientu rozptylu (3.13 predtým vs. 2.54 potom) ukazujúci stabilizáciu bachorového prostredia.

PHIX-UP ZLEPŠUJE MLIEČNU ÚŽITKOVOSŤ

Použitie pHix-up pre 10.000 testovaných kráv viedlo k zlepšeniu mliečnej úžitkovosti a obsahu zložiek v mlieku. Pri porovnaní s obdobím, kedy boli použité iné pufre, sa pridaním pHix-up do TMR zvýšila produkcia mlieka v priemere o 1.3 kg/kravu/deň (P<0.001). Navyše v priebehu obdobia, počas ktorého sa používal pHix-up, sa v porovnaní s inými puframi zvýšil celkový tuk priemerne o 50 g/kravu/deň (P<0.001) a celkový proteín sa zvýšil o 30 g/kravu/deň. Tieto hodnoty zdôrazňujú potenciál pHix-up pri stabilizácii pH bachora, čo má pozitívny vplyv na intraruminálne prostredie a dosiahnutie lepšej produkcie mlieka.

Lepšia stabilizácia pH bachora pozorovaná počas pokusov umožňuje:

    • Lepší rozvoj a funkciu bachorovej mikroflóry,
    • lepšiu produkciu mlieka.

Bioferm Česká republika