Search

Najúčinnejší systém Hermetického uzavretia silážnych jám

Rovnomerne pripravený povrch riadne utlačenej siláže ošetrite soľami organických kyselín benzoan sodný alebo sorban draselný, prípadne prípravkami SilaPro NC, SilaPro Mix NA, SilaFor NA Plus.

1. Čo najskôr po ošetrení  zakryte povrch siláže viacvrstvovou PE fóliou alebo bariérovou fóliou.

2. Prekryte fóliu ochrannou záťažovou tkaninou SILOTEX  alebo sieťou SILONET.

Pre dokonalé utesnenie povrchu siláže položte pozdĺž silážnej jamy záťažové vrecia SILOBAG naplnené štrkom.

Vrecia musia byť kladené za sebou tak, že spodná časť jedného vreca prekrýva úchyt predchádzajúceho vreca.

Pri skrmovaní nechajte vždy celý horný okraj siláže zaťažený neprerušovaným radom záťažových vriec SILOBAG.

V priebehu vyberania siláže posúvajte záťažové vrecia SILOBAG len o nevyhnutne potrebnú vzdialenosť.

Bioferm Česká republika