Hermetické uzavretia silážnych jám

Rovnomerne pripravený povrch riadne udupanej siláže ošetrite soľami organických kyselín – benzoan sodný, sorban draselný alebo prípravkami SilaPro NC, SilaPro Mix NA alebo SilaFor NA Plus.

1. Čo najskôr po ošetrení zakryte povrch siláže viacvrstvovou PE fóliou alebo bariérovou fóliou.
2. Prekryte fóliu ochrannou záťažovou tkaninou SILOTEX alebo sieťou SILONET.

Pre dokonalé utesnenie povrchu siláže položte pozdĺž silážnej jamy záťažové vrecia SILOBAG naplnené štrkom. Vrecia musia byť kladené za sebou tak, že spodná časť jedného vreca prekrýva úchyt predchádzajúceho vreca.

Pri skrmovaní nechajte vždy celý horný okraj siláže zaťažený neprerušovaným radom záťažových vriec SILOBAG. V priebehu vyberania siláže posúvajte záťažové vrecia SILOBAG len o nevyhnutne potrebnú vzdialenosť.